Povinné sdělení prodávajícího spotřebitelům

ve smyslu ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku:

 

a) Podnikatel : Aleš Bulava, IČ: 03470466, se sídlem podnikání Mosty u Jablunkova č. 838, Mosty u Jablunkova, PSČ: 739 98 .

b) Zboží : přesné označení zboží a popis jeho vlastností a jeho cena jsou v celém rozsahu zpřístupněny kupujícímu v průběhu provádění objednávky. Uváděná cena zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny další daně a poplatky.

c) Způsob platby : způsob platby zvolí kupující v průběhu provádění objednávky.

d) Způsob dodání a náklady na dodání : způsob dodání zboží zvolí kupující v průběhu provádění objednávky, náklady na dodání nese a jsou zpřístupněny kupujícímu v průběhu provádění objednávky.

e) Práva z vadného plnění a ze záruky a jejich uplatnění jsou v souladu se   zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jsou také blíže popsána v obchodních podmínkách prodávajícího.

f) Náklady na prostředky komunikace na dálku : Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby a tyto náklady vzniklé na straně kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

g) Vyřizování stížností : Mimosoudní vyřizování stížností a kupujícího je možné na adrese prodávajícího Brno, Veletržní 15, PSČ: 603 00.

h) Odstoupení od smlouvy :

Dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodu, a to formou písemného oznámení nebo formou vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na webových stránkách.. Oznámení je třeba zaslat na  adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@dobry-syr.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující odešle oznámení o odstoupení od smlouvy v jejím průběhu. Prodávající kupujícímu potvrdí odstoupení od smlouvy provedené na adresu elektronické pošty.

Ve smyslu ust. § 1837 písm. e) a písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy dle podmínek uvedených shora v čl. 5.1. obchodních podmínek, pokud je předmětem prodeje zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny) , a také v případě, že je předmětem prodeje zboží dodané v uzavřeném obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží z takto zrušené kupní smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení do smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijaté finanční prostředky z takto zrušené kupní smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení do smlouvy, ne však dříve, než kupující prodávajícímu vrátí zboží nebo mu prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Kupující v případě vrácení zboží odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží ( škodu ), k němuž došlo tím, že kupující se zbožím nakládal jinak, než je se zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nutné nakládat. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
VZOR ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - KE STAŽENÍ ZDE.