OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu umístěného na internetové adrese

www.dobry-syr.cz

podnikatel Aleš Bulava, IČ: 03470466

sídlo podnikání Mosty u Jablunkova č. 838, 739 98 Mosty u Jablunkova

www.dobry-syr.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu (dále jen jako „kupní smlouva“) mezi provozovatelem internetového obchodu Alešem Bulavou, IČ: 03470466, se sídlem podnikání Mosty u Jablunkova č. 838, Mosty u Jablunkova, PSČ: 739 98 (dále jen jako „prodávající“ ) a jinou fyzickou či právnickou osobou, která k uzavření kupní smlouvy internetový obchod využije ( dále jen jako „kupující“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dobry-syr.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dobry-syr.cz(dále jen jako„webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.9.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající si vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží až přijetím provedené objednávky.

1.13.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.14.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.15.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat““. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.16.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.17.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.18.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.19.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby a tyto náklady vzniklé na straně kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.20.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Brno, Veletržní 15, PSČ: 603 00

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú.: 1067662038/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému paypal;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.21.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.22.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.23.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.24.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.25.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.26.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“), je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodu, a to formou písemného oznámení nebo formou vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je uveřejněn na webových stránkách.. Oznámení je třeba zaslat na  adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@dobry-syr.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující odešle oznámení o odstoupení od smlouvy v jejím průběhu. Prodávající kupujícímu potvrdí odstoupení od smlouvy provedené na adresu elektronické pošty.

1.27.      Ve smyslu ust. § 1837 písm. e) a písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy dle podmínek uvedených shora v čl. 5.1. obchodních podmínek, pokud je předmětem prodeje zboží podléhající rychlé zkáze, a také v případě, že je předmětem prodeje zboží dodané v uzavřeném obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

1.28.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží z takto zrušené kupní smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení do smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijaté finanční prostředky z takto zrušené kupní smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení do smlouvy, ne však dříve, než kupující prodávajícímu vrátí zboží nebo mu prokáže, že je prodávajícímu odeslal. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující v případě vrácení zboží odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží ( škodu ), k němuž došlo tím, že kupující se zbožím nakládal jinak, než je se zbožím s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nutné nakládat. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.29.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li při objednání zboží kupujícím určen způsob dodání. Cenu za dodání zboží je povinen uhradit kupující dle druhu zvoleného dodání, přičemž cena u jednotlivého druhu dodání je uvedena na webovém rozhraní obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.30.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží nebo dnem, kdy prodávající umožnil kupujícímu se zbožím nakládat, avšak kupující zboží nepřevzal. Uskladnění zajistí prodávající po dobu trvanlivosti stanovené pro dodávané zboží v případě dodání zboží přímo u prodávajícího.

1.31.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.32.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.33.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.34.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku).

1.35.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží v době, kdy je kupující převzal, má vlastnosti a jakost obvyklé pro toto zboží, a případně vlastnosti, které prodávající nebo výrobce v nabídce popsali nebo vlastnosti na základě jimi prováděné reklamy očekávané, že jakost odpovídá požadavkům právních předpisů, a že je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. Prodávající na zboží zuživatelném a zboží podléhajícím rychlé zkáze označí dobu, po kterou lze zboží použít. Jinak je kupující oprávněn uplatnit vady zboží, která se vyskytne do 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

1.36.      V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat dodání nového zboží za vadné, není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Týká-li se vada jen části dodaného zboží, vztahuje se právo na dodání nového zboží na tuto část dodaného zboží. Pokud by bylo dodání nového zboží neúměrné povaze věci a vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě odstranitelné vady má kupující právo na dodání nové věci také v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad. Pokud kupující neodstoupí od smlouvy, nevyužije práva na dodání nového zboží ani na opravu věci, má právo na přiměřenou slevu. Na slevu má kupující právo i v případě, že není možné dodat nové zboží bez vad nebo je opravit nebo v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

1.37.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil.

1.38.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese : Brno, Veletržní 15, PSČ: 603 00.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.39.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.40.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.41.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.42.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.43.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.44.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.45.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

1.46.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.47.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.48.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.49.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

1.50.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.51.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.52.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

DORUČOVÁNÍ

1.53.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.54.      Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.55.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.56.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.57.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.58.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.59.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brno, Veletržní 15, PSČ: 603 00, adresa elektronické pošty : info@dobry-syr.cz, telefon : +420731644978.

 

V Brně dne 21.12.2015